برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

قصه ها: پارک لاله

تاریخ انتشار :‌ یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ - دسته بندی : قصه ها
 قصه ها: پارک لاله

نشسته بود کنار من روی نیمکت پارک لاله. من سیگار دود می کردم. او هیچ کار نمی کرد. زل زده بود به دختری که داشت با وسیله ي آهنی ورزشی دست و پا می زد. گفتم این کارها خوب نیست توی این هوای کثیف و سرد. برگشت من را نگاه کرد. پرسید کدام کارها. فهمیدم حواسش اصلا به دخترک نبوده. گفتم هیچی اینکه ما اینجا بنشینیم و با هم حرف نزنیم. در این هوای سرد و گرفته آدم باید با یکی حرف بزند تا دلش بازشود. گفت من حوصله حرف زدن ندارم. دوباره زل زده به دخترک. توی دلم گفتم به جهنم که حوصله نداری پیر زن. سیگارم را انداختم. گفتم من هم حوصله ندارم. گفت به درک. داشت خون خونم را می خورد. دیدم الان است که قاطی کنم. پاشدم رفتم. دو قدم جلوتر دادزد کجا دررفتی ترسو؟ عجب گرفتاری شده بودم. این دیگر کیست گیرش افتادیم کله صبحی. داشتم می ترسیدم ازش. گفتم نه مادر جان می روم صبحانه بخورم. گفت چی می خواهی بخوری. گفتم نمی دانم. گقت بیا برویم صبحانه من حاضر است. 

توی آسانسور پشت به من رو به در ایستاده بود. آسانسور هم سن پیرزن بود. ساختمان هم. از پارک تا برج های سامان یک کلمه هم حرف نزدیم. وارد آپارتمانش شدیم. زیر کتری روشن بود. قوری روی در کتری. نان بریده شده سنگک توی یک دستمال سبز توی یک سبد. نشستم. پنیر و کره و مربای توت فرنگی را از یخچال آورد بیرون. برایم چای ریخت. خودش صبحانه خورده بود. لیوان چای روی میز، جایی که پیرزن نشست روبروی من، نیم خورده رها شده بود. من لقمه گرفتم. گفتم خودتان نمی خورید؟ مرا نگاه کرد. زل زده بود به چشمان من اما مطمئن بودم مرا نمی بیند. سنم را پرسید. گفتم. تلفن خانه اش زنگ خورد. جواب نداد. کسی داشت در پله ها می دوید. صدای دویدن نزدیک تر می شد. چرا باید یک نفر در ساختمانی که آسانسور دارد تا طبقه دهم بدود. پیرزن پاشد لیوان خودش را پر از چای تازه کرد. آن که در پله ها بود رسید. با مشت می کوبید به در. پیرزن اصلا انگار نه انگار. پاشدم رفتم در را بازکنم. فکرکردم الان درمی شکند. صدای مرد آن طرف در انگار به تلفن می گفت نه باز نمی کند. در را باز کردم. در آسانسور بازشد. چند زن و مرد گریان و سیاه پوش آمدند توی آپارتمان. یکی شان دختر پیرزن بود مامانش را صدامی زد و اشک می ریخت. قاب عکس دختر جوان خندانی توی دستانش بود. همان دختری که در لباس فراغت از تحصیل جلوی یک دانشگاه خارجی در قاب عکس بالای شومینه خانه پیرزن جا خوش کرده بود.


سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات