این پست و پست‌هایی بعد از آن به نوبت، توصیه‌های است که به شما کمک‌می‌کند انتخاب‌/ استخدام مطمئن‌تری در بازارهای آنلاین خدمات داشته‌باشید. وقتی در یک بازار آنلاین برای انجام یکی از کارهای خانه سفارشی ثبت‌می‌کند چطور پیش‌بروید تا بهترین انتخاب را داشته‌باشید. در این مجموعه مطالب به این سوال شما پاسخ‌می‌دهیم.