خدمات سنجاق

باغبانی

شیشه بری و قابسازی

خدمات کامپیوتر و موبایل

استیل

خشکشویی

اجاره و کرایه ظروف

خدمه پذیرایی

تخلیه چاه