نصب کولر آبی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 120000 تومان

60000تومان
کمینه قیمت
120000تومان
متوسط قیمت
200000تومان
بیشینه قیمت
نصب کولر آبی

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت نصب کولر آبی

اجرت نصب و راه‌اندازی کولر آبی، اگر کار نصب توسط فروشنده کولر انجام‌نشود، با توجه به اینکه کولر بر روی پشت‌بام قرارمی‌گیرد یا بالکن یا اینکه از نوع پوشالی است یا سلولزی متفاوت است. گاهی ساخت یک پایه برای قرارگرفتن کولر هم توسط نیروهای تاسیساتی که نصب کولر را بعهده‌گرفته‌اند انجام‌می‌شود و در نتیجه یک هزینه آهنگری هم به مجموع دستمزد اضافه‌می‌شود. بطور خلاصه از 60000 تومان که هزینه نصب ساده است تا 200000 تومان که درمورد نصب کولر در محل‌های صعب اتفاق‌می‌افتد، دامنه هزینه نصب کولر آبی را تشکیل‌می‌دهد. 

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

نصب کولر آبی