تعمیرات کابینت به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 200000 تومان

50000تومان
کمینه قیمت
200000تومان
متوسط قیمت
500000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشتعمیرات کابینت را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت تعمیرات کابینت

 رگلاژ کردن جک‌ درهای کابینت، ریل کشوها و البته گاهی شکستگی بدنه از جمله مواردی است که مورد تعمیر قرارمی‌گیرند. البته جابجایی کابینت و یا تعویض درهای قدیمی با جدید هم در این دسته قرارمی‌گیرند.