سیم‌پیچی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 150000 تومان

100000تومان
کمینه قیمت
150000تومان
متوسط قیمت
500000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشسیم‌پیچی را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت سیم‌پیچی

 سیم‌پیچی کار تخصصی برخی از الکتریکی‌ها یا خدمات الکترومکانیک و الکتروموتور است. سیم‌ پیچی موتور کولر در صورت سوختن موتور کولر از رایج‌‌ترین موارد است.