برقکاری به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

30000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
200000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشبرقکاری را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت برقکاری

 تعمیرات خرد و جزئی‌تر مثل تعمیر کنتور و جعبه فیوز و یا تعویض کلید و پریزها از مواردی است که در خدمات الکتریکی با نام عمومی برقکاری رایج‌ است.