نظافت محل کار به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 60000 تومان

40000تومان
کمینه قیمت
60000تومان
متوسط قیمت
90000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارشنظافت محل کار را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت نظافت محل کار

بسیاری از شرکت‌ها از نیروهای نظافتی که بصورت دائم در اختیار دارند استفاده‌می‌کنند اما در مورد شرکت‌های کوچکتر و با نیروهای کمتر می‌توان بصورت دوره‌ای از نیروهای خدمات نظافتی کمک‌گرفت.