کف‌سابی به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 50000 تومان

20000تومان
کمینه قیمت
50000تومان
متوسط قیمت
70000تومان
بیشینه قیمت
کف‌سابی

تمایل دارید هزینه دقیق سفارشتان را بدانید؟

عوامل موثر بر قیمت کف‌سابی

 برآورد هزینه کفسابی با توجه به اندازه کار بر حسب مترمربع و جنس سنگ یا کفپوش محاسبه‌می‌شود. 

برای دریافت چند پیشنهاد قیمت سفارش خود را رایگان ثبت کنید.

کف‌سابی