آموزش تربیت سگ: دست دادن

تاریخ انتشار :‌ دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
آموزش تربیت سگ: دست دادن

آماده سازی برای یادگیری

برای آموزش دست دادن سگ به یک سگ و چند ترفند نیاز دارید. در صورت استفاده از کلیکر باید آن را به همراه داشته باشید. برای این کار سگ تان باید سر جای خود نشسته و به شما توجه کند. اگر سگ تان نمی داند چگونه آرام بنشیند ابتدا باید این ترفند را به آموزش دهید.

دست دادن را به او معرفی کنید

سگ تان را مجبور کنید بنشیند. جایزه را در یک دست نگه داشته و آن را به سگ تان نشان دهید. دست تان را مشت کنید تا سگ نتواند آن را بگیرد. به سگ تان فرمان دهید "دست بده" و سپس جایزه را در زیر بینی او نگه دارید تا توجهش جلب شود. منتظر شوید تا سگ تان در دست تان به دنبال آن باشد. معمولا سگ ها بو کشیده و اگر آن را پیدا نکنند به دست تان پنجه می کشند.

زمانی که سگ با پنجه دست تان را لمس کرد، تشویق کرده و کلیکر را صدا دهید. دست تان را باز کنید تا سگ طعمه را بردارد.

س

تمرین کنید

دو تا سه بار در هفته و هر بار پنج دقیقه این کار را انجام دهید. به زودی سگ تان با شنیدن این فرمان با شما دست می دهد.

جایزه را پنهان کنید

زمانی که سگ تان پنجه اش را به سمت شما نگه داشت، باید جایزه را پنهان کرده و مشت تان را بسته نگه دارید. سپس دوباره به سگ تان فرمان دهید "دست بده". به محض اینکه سگ پنجه اش را جلو آورد، با دست دیگر به سگ جایزه دهید و دست دیگر را بسته نگه دارید. این کار را چندین بار تکرار کنید.

جایزه و دست ها را تعویض کنید

سپس دست تان را جلو آورده و دوباره به سگ بگویید "دست بده". همین که سگ پنجه اش را به جلو آورد با دست دیگر به او طعمه دهید. چند جلسه این کار را تمرین کنید. اگر سگ تان گیج شده، به مراحل قبل بازگشته و تمرین را از سر بگیرید.

جایزه را کنار بگذارید

اکنون می توانید جایزه را کاملا کنار بگذارید. رفته رفته بین چند بار فرمان دادن یک بار از جایزه استفاده کنید. به تدریج دفعات استفاده از جایزه را کاهش دهید. به زودی سگ تان به محض شنیدن این فرمان با شما دست می دهد و هر ازگاهی می توانید به او یک جایزه بدهید.

آزمون و خطا

گاهی اوقات با وجود همه تمرینات سگ تان با شما دست نمی دهد. در این شرایط جایزه موجود در دست تان را به پنجه سگ نزدیک تر کنید. حتی می توانید پنجه و پای سگ را کمی نوازش کنید. همینکه سگ پنجه را به سمت شما بالا آورد او را تشویق کنید.

اگر با وجود تشویق و نوازش هنوز هم سگ تان با شما دست نمی دهد، خودتان پنجه او را بالا آورده و با او دست دهید. فرمان "دست بده" را گفته و با او دست بدهید و سپس با تشویق کردن طعمه را در اختیارش قرار دهید. این کار را چندین بار تکرار کنید، هربار جایزه را در اختیارش قرار دهید و سپس به مرحله اول بازگشته و تمرینات را تکرار کنید. اغلب سگ ها متوجه شده و پنجه شان را بالا می آورند.

صبور باشید و جلسات تمرین را ادامه دهید. اگر سگ تان خسته شده و حوصله اش سر رفته، باید به جلسه خاتمه دهید. همیشه جلسات تمرین را با نکات مثبت به پایان برسانید، حتی اگر تنها به سگ بگویید "بنشین".

اگر سگ تان با شما دست می دهد باید آن رفتار را نهادینه کنید. بهترین راه این است که از یک فرد دیگر بخواهید با سگ تان دست بدهد. هر چقدر سگ تان آن فرد را بیشتر بشناسد عملکرد بهترین ارائه می دهد. ابتدا خودتان با سگ دست بدهید تا سگ تان هم همان رفتار را تکرار کند. سپس همان فرد سگ را نشانده و با او دست می دهد. این کار را با افراد مختلف تکرار کنید تا سگ تان دست دادن با افراد مختلف را بیاموزد.

عکس: Karl Anderson on Unsplash


سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات