دوربینهای سیاه سفید بهتر هستند یا رنگی و چرا؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

دوبینهای سیاه وسفید سالیان سال است که از رده خارج شده اند ودرحال حاضر همه دوربینها دارای تصاویر رنگی ودید درشبی سیاه و سفید یارنگی هستند که بستگی به سنسور تصویر به کاررفته در محصول و کیفیت برند ومحصول مورد نظر باهم منفاوت است

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸