آیا جنس شیشه هم در درب و پنجره ی upvc در میزان اطلاف انرژی تاثییر دارد؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
12 کار در سنجاق

بله.جنس شیشه خیلی موثر میباشد.

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸