آیا روی هر نوع کمدی میشه آینه ی سر تاسری نصب کرد؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
159 کار در سنجاق

اینه قدی معمولا روی هر سطح صافی میشه نصب کرد

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸