اگر کلاف مبل راحتی شکسته باشد ارزش تعمیرکردن دارد؟

0 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸