ایا میشود فقط قسمتی از مبلمان را شست؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
58 کار در سنجاق

خیر اطراف محل لکه ایجاد میشود و مبلمان کثیف تر میشود

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸