چگونه خودم در خانه مبل ها را بشورم که لک نشوند؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
62 کار در سنجاق

خیر شستشو در منزل بدون وسیله مخصوص مکنده اب در اسفنج مبل باقی می ماند و باعث پوسیدگی میشود

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸