لک چربی و لک غذا از مبلمان میرود؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
21 کار در سنجاق

اگر تازه باشد و سریع شستشو انجام شود ولی لکه چربی صد در صد نمیرود

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق