لک چربی و لک غذا از مبلمان میرود؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
64 کار در سنجاق

اگر تازه باشد و سریع شستشو انجام شود ولی لکه چربی صد در صد نمیرود

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸