تعمیر مبل در محل هم داریم یا باید مبلها رو بیاریم کارگاه حتما؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

اگه تعمیر جزئی باشه شکستنی نباشه در حد سوزن ونخ با دست باشه ویا لکه گیری رنگ باشه میشه تو منزل انجام داد وگر نه باید مبل به کارگاه بیاریم

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸