روی میز وسط هال رو شیشه بندازم بهتره یا روکش ؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
پروانه کسب
6 کار در سنجاق

شیشه دوام میز بیشتر میشه ولی شکستنیه روکش باید حتمان رنگ بشه واگه یه گل معرق بشه وسط میز خیلی زیبا میشه

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸