قیمت ساخت کابینت چه جوری محاسبه؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

قیمت ساخت کابینت بر اساس متر مربع سطح می باشد، که نحوه محاسبه سطوح زمینی و هوایی به شرح زیر می باشد: با شرط اجرای همزمان یک متر کابینت زمینی و کابینت هوایی، یک متر طول کابینت مورد نظر را ۱.۲ متر در نظر می گیریم. طول اوپن نیز مازاد بر طول کابینت را نیز ۱ متر در نظر گرفته می شود. ارتفاع کابینت زمینی و هوایی ۹۰ سانتی متر عمق کابینت زمینی ۵۵ سانتی متر و عمق کابینت هوایی، ۳۰ سانتی متر در حالت استاندارد می باشد. تذکر: در صورتی که طول هر کدام از کابینت های هوایی و زمینی، بیشتر از دیگری باشد، در این حالت طول کابینت را ۶۰درصد ۱ متر در نظر می گیرند. مثال: برای محاسبه متراژ کابینت داریم: طول کابینت پایین و بالا ۵ متر، طول اپن ۱.۵ متر و و مازاد بر کابینت بالا، ۲ متر کابینت زمینی اجرا شده است. ۵+۱.۵+۲+(۶۰درصد۲ متر کابینت زمینی)=۹.۷ متر طول ۹.۷ متر طول × ۹. ارتفاع کابینت=۸.۳۷ متر مربع متراژ کابینت

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸