مبل چرمی پوسته شده میشه تعمیر کرد یا باید عوض کنیم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

چرمی که پوسیده شده باید حتمان عوض بشه اگه دسته ها پوسیده شده میشه فقط چرم دسته رو عوض کرد

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸