میشه مبل چرمی رو رویه کوبی با پارچه کرد که دیگه چرم نباشه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
پروانه کسب
6 کار در سنجاق

بجای چرم حتمان میشه پارچه استفاده کرد که دیگه هیچوقت پوسته نشه

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸