پشتی کاناپه حالت گود رفتگی پیدا کرده می شه تعمیر بشه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸

پشتی مبل باید عوض بشه ابر واسفنجش از بین رفته عوض میشه

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸