شستشوی مبلمان به طور متوسط با چه قیمتی در سنجاق ارائه می‌شود؟

متوسط هزینه: 65000 تومان

45000تومان
کمینه قیمت
65000تومان
متوسط قیمت
90000تومان
بیشینه قیمت

برای پیدا کردن خدمت‌دهنده مناسب و اطلاع از هزینه سفارش خود، سفارششستشوی مبلمان را ثبت کنید.

عوامل موثر بر قیمت شستشوی مبلمان

 بسیاری از شرکت‌های نظافتی شستشوی خشک مبلمان را در محل خانه‌‌ها و ادارات ارائه‌می‌کنند. معمولا این خدمت با وسایل خشک‌شویی یا بخار شویی و در دو مرحله‌ی شستشو با آب و ماده شوینده و بعد خشک‌کردن بوسیله مکنده‌ها انجام‌می‌شود.