نجاری و چوب

تهران

جالب است که چوب بدون سوختن هم خانه را گرم می کند. برای ساخت وسایل چوبی از متخصصین سنجاق کمک بگیرید.