اکستنشن می ریزه کاشت نمی ریزه؟ ؟

2 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

این دو کار کاملا متفاوت هست و هر دو نیاز به ترمیم داره

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
5 کار در سنجاق

خیر مقاومت کاشت به نسبت اکستنشن بالاتر است.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸