چند وقت یکبار باید اکستنشن مژه ترمیم بشه؟

2 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

سه هفته الی یکماه یکبار

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
5 کار در سنجاق

هر سه هفته یکبار

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸