لیفت مژه چقدر می مونه؟

2 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

یک ماه و نیم الی دو ماه

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
5 کار در سنجاق

چیزی بین ۲ تا ۳ ماه.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸