نصب دزدگیر در منزل تا چه حدی امنیت را افزایش میدهد؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

نصب دزد گیر درمنزل بانصب حرفه ای وبدون نقص نصاب می تواند بالاترین ضریب امنیت راایجاد کند که هم بازدارنده است وهم جلوگیری کامل ازسرقت می کند

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸