کاشت مژه دائم چند وقت میمونه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
5 کار در سنجاق

در صورت استفاده از چسب مرغوب و مراقبتهای صحیح تا ۶ ماه

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸