آیا سنگی که در کف آسانسور نصب میشود تفاوتی با سنگ های کف معمولی دارد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
7 کار در سنجاق

سنگ کف آسانسور بایستی ضخامت ۲ سانتی متر داشته باشد و پیشنهاد میشود یک تکه باد و متفاوت باشد از سنگهای ساختمانی، زیر سازی سنگ مهمتر از خود سنگه که بایستی زیر سنگ ورق کاری همراه با پردفیل بندی باشد و روی آن چوب یا ام دی اف کار شود بعد در آخر سنگ بنشیند

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸