در تزئینات و بازسازی آسانسور به چه نکاتی باید توجه کرد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
7 کار در سنجاق

نکته مهم در تزیینات وزن متریال و وزن کابین میباشد که بایستی در نهایت به بالانسی کابین و کادر وزنه دقت کرد.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق