آیا کاور مبل ژله ای به بدن میچسبد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

تعریق فقط در اثر گرما صورت میگیرد که قسمتهای فاقد پوشش بدن ، در اثر نشستن طولانی مدت امکان چسبیدن به بدن را دارد و امری اجتناب ناپذیر است.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸