برای دوخت کاور مبل اندازه گیری و الگو برداری به چه صورت انجام می شود؟

4 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
کمتر از ۳ کار در سنجاق

برای اندازه گیری ازمتر و برای الگو برداری از رزونامه یا مقوا استفاده میشود.

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
7 کار در سنجاق

برای دوخت کاور مبل ابتدا اندازه های مبل به صورت کاملا دقیق با متر توسط متخصص اندازه گیری میشود و شکل کل کار الگو بر داری میشود. سپس در کارگاه با پارچه ی مورد نظر مشتری دوخته شده و تحویل داده میشود .

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
کاور مبل نوبل
کاور مبل نوبل
7 کار در سنجاق

برای انجام سفارش های دوخت کاور مبل آدرس مشتری را گرفته و در محل مدنظر مشتری الگوی مبل را بر میداریم . الگو گیری حتما باید توسط فرد متخصص دوخت کاور انجام شود تا کیفیت کار مطلوب شود.

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
8 کار در سنجاق

اندازه گیری توسط الگو برداران مجرب انجام میشود اندازه های تاج ،داخل مبل،بیرون مبل ،کف مبل ،و ارتفاع مبل رو اندازه گیری میکنند و بعد از الگوبرداری الگو را اصلاحی میزنند و اندازه هارو باهم تنظیم میکنند و به مرحله برش و سپس دوخت میرسد .

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷