جنس کاور ژله ای از چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

جنس سوپر کریستال شفاف با ضخامت ۰۲۰(دو دهم میلیمتر) بسیار نرم و قابل شستشو و قابل انعطاف با ضمانت کامل.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸