ایا مایعات مثل چای و آب از روی کاور مبل ژله ای به مبل نفوذ میکند یا خیر؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

خیر به هیچ وجه

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸