ایا پشت مبل را هم میشود شست؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
64 کار در سنجاق

خیر چون پشت مبل خالی است باعث جمع شدن اب و پوسیدگی میشود

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸