برای نصب کاغذ دیواری روی دیواری که از قبل کاغذ دیواری داشته باید کاغذ دیواری قبلی حتما جدا شود؟ جدا کردن کاغذ دیواری های قبلی چقدر زمان میبرد؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
207 کار در سنجاق

کاغذ دیواری جدید روی کاغذ دیواری قبلی نصب نمیشود زیر با اینکار پس از مدت کوتاهی کاغذها جدامیشوند به همین دلیل قبل از نصب باید کاغذ های قبلی کنده و دیوار زیرسازی شود و سپس کاغذهای جدید نصب شوند.

چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷