شیر آب چرا چکه می کند؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
کمتر از ۳ کار در سنجاق

الف. خودشیر خراب است ب. مغزی شیر خراب شده ج.واشر مغزی شیر خراب شده

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸