چرا فشار آب کم است؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
کمتر از ۳ کار در سنجاق

الف.شاید پکیج رسوب دارد ب.شاید شیر آلات رسوب گرفته ج.ممکن است صافی شیر آلات شن و ماسه گرفته د. شاید لوله کشی ایراد دارد یعنی زمان اتو زدن با دقت انجام نشده لوله را زیاد داغ کردن و مسیر کیپ شده

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸