چرا شیر آب صدا میدهد؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

الف. ممکن است به کل شیر خراب باشد ب. شاید لوله ها هوا گرفته اند

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق