چرا شیر آب صدا میدهد؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
کمتر از ۳ کار در سنجاق

الف. ممکن است به کل شیر خراب باشد ب. شاید لوله ها هوا گرفته اند

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸