مبلمان چرم مصنوعی قابل شستشو هستند؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
58 کار در سنجاق

خیر چون باعث ترک خوردن و پارگی چرم میشود

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸