مبلمان چوبی هنگام شستشو چوبش اسیب میبیند؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
58 کار در سنجاق

خیر چون اب با دستگاه گرفته میشود اب به چوب نمیرسد

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸