مبل با جنس مخمل را میتوان با بخارشور شست؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
64 کار در سنجاق

شستشو با بخار شور خوب است ولی باعث ایجاد پارگی در درز مبلمان میشود

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸