مزیت استفاده از قفل های برقی چیست؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
77 کار در سنجاق

مزیت انها فقط سریعا بودن ودر کنترل اپراتور بودن ان هست وبدلیل استفاده از سلف درون واستفاده از پیش نیازها مانند بردها ی کنترل انها امکان خرابی بیشتر ی دارند برروی تمام درب ها میتوان باتوجه به نیاز نصب وقابل نصب هستند

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸