هزینه ی شستن مبل با دستگاه های مبل شویی چگونه محاسبه میشود؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
64 کار در سنجاق

بر اساس اندازه و حجم مبل و ساده بودن و یا تشکدار بودن مبلمان

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸