آیا سیستم های امنیتی و دزدگیر های خانگی و اداری متفاوت اند؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

درحال حاضر ما درکشور خودمان سه مدل سیستم امنیتی داریم که به ترتیب کیفیت شامل : برندهای کانادایی وامریکایی برندهای اروپایی وهم چنین چینی وبرندهای تولید داخل کشور می باشند که به ارترتیب می توانم چند مورد را به ترتیب کیفیت برای دوستان نام ببرم ۱-پارادوکس ساخت کشور کانادا ۲-ستل ساخت کشور لهستان ۴-کلاسیک ساخت کشورمون ۵-دزد گیر های gmkساخت کشورمون ۶-آنیک ساخت کشورمون رو نام ببر

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸