چه قسمت هایی از مبل را را برای سفارش کاور مبل باید اندازه گیری کرد تا نتیجه دقیق حاصل شود؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

اندازه گیری مبلمان کاری تخصصی بوده وباید توسط متخصص در این کار انجام شود

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸