آنتن گوشیم گاهی خود به خود قطع میشه خاموش روشن میکنم درست میشه دلیلش چیه؟

0 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸