از کجا بفهمیم قطعه ای که برای تعمیر به کار رفته اصله؟

0 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸